Přeskočit na obsah

Organizace

Ze členů spolku vybírá žákovská samospráva (školní parlament, rada) školy, ze členů spolku na dané škole nejvýše 2 delegáty, kteří zastupují svou školu na zasedáních krajského parlamentu. Delegáti se poté mohou hlásit do stálých komisí, avšak maximálně dvou. Každý delegát může být předsedou maximálně 1 stálé komise, Stálé komise pomáhají krajskému parlamentu v jeho činnosti.

Výroční zasedání (pravidelně konané 17. listopadu) volí koordinátora spolku (ten dohlíží na jednání právní a finanční správnost činnosti spolku) a také členy předsednictva, kteří mají na starost určité sekce dle rozhodnutí předsedy spolku. Zasedání svolává a řídí předseda spolku. Předsednictvo jako celek poté udržuje základní chod spolku a jedná v běžných jeho záležitostech.

Zasedání se řídí svým jednacím řádem, předsednictvo poté též jednacím řádem předsednictva. Oba tyto dokumenty musejí být v souladu se stanovami spolku, které poskytují základ pro bezproblémové fungování krajského parlamentu.


Staňte se členem spolku


Dokumenty spolku zásadní povahy (stanovy, jednací řády, zásady pro přijímání nových členů spolku)


Zápis ve veřejném rejstříku

Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje zastupuje žáky a studenty Královéhradeckého kraje ve vztahu k státní správě a územním samosprávám, jiným státním organizacím a dalším právnickým osobám.

Členem spolku se může stát každá osoba mladší 26 let vzdělávající se nebo žijící na území Královéhradeckého kraje (pro osoby mladší 15 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce). Přijetí člena spolku posuzuje a schvaluje předsednictvo spolku.

Podporující subjekty:
Podrobnosti o spolku:

Název:
Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.


Sídlo:
Pospíšilova 324/7, 500 03 Hradec Králové


Identifikační číslo:
108 58 776


Číslo účtu:
246471451/0600